محصول قیمت تعداد جمع جزء
× آرمان ماسک کش دار ۱۳۰۰۰۰ تومان
۱۳۰۰۰۰ تومان
× ماسک پارچه ای دو لایه ۱۰۰۰۰ تومان
۱۰۰۰۰ تومان
× کپسول اکسیژن 10 لیتری با مانومتر طبی ۳۴۰۰۰۰۰ تومان ۳۴۰۰۰۰۰ تومان
× کپسول اکسیژن 5 لیتری با مانومتر طبی ۲۴۵۰۰۰۰ تومان
۲۴۵۰۰۰۰ تومان

جمع کل سبد خرید

جمع جزء ۵۹۹۰۰۰۰ تومان
مجموع ۵۹۹۰۰۰۰ تومان
پیش فاکتور